संस्थे अंतर्गत सूर असलेले इतर पदवीका /पदवी अभ्यासक्रम
१ .कृषी तंत्र निकेतन ,सरळगांव (Agriculture Polytechnic)
(पात्रता १० वी /१२ वी पास कालावधी ३ वर्ष )

२.पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदवीका अभ्यासक्रम ,सरळगांव
 (L.S.S Diploma) (पात्रता १० वी /१२ वी पास कालावधी २ वर्ष )

३.मुक्त कृषी शिक्षण केन्द्र ,सरळगांव(Y.C.M.O.U.-B.Sc. Agriculture/B.Sc.Horticulture)

मो .9766717171/9850360126